Ria Boere: ‘Lobby zonder woningbouw is kansloos’

Deel dit:

betonKRIMPENERWAARD – Het is slikken of stikken voor de raad van de gemeente Krimpenerwaard. De lobby voor een oeververbinding tussen Krimpen aan de Lek en de overzijde van de rivier heeft volgens wethouder Ria Boere alleen kans van slagen als bij de brug een fors woningbouwprogramma wordt gerealiseerd.

“En daar is veel haast bij, want in november wordt de MIRT – het meerjarenprogramma voor de provinciale infrastructuur tot 2040 – vastgesteld. Ons ‘bod’ is zonder woningen volstrekt kansloos”, stelde Boere dinsdagavond in de commissie ruimtelijke orde & financiën.

Besluit
Uiterlijk 6 november moet een politiek besluit worden genomen over de door het college voorgestelde lobby en dat zal bepaald niet zonder slag of stoot gaan. In de commissie ging het er stevig aan toe. Tegenstanders van de mogelijk toekomstige bouw van duizenden woningen in een gebied van 200 hectare tussen Krimpen aan de Lek en Krimpen aan den IJssel lieten van zich horen.

Pieter Neven (SGP) sprak van een megalomaan idee om een Vinex-wijk te situeren nabij De Zaag. “We dachten eerst dat dit voorstel een grap was, maar al gauw drong de ernst tot ons door. Zo wordt dit deel van de Krimpenerwaard een overloopgebied voor Rotterdam. Daarom verbaast het ons ten zeerste dat de buurgemeenten niet op de hoogte waren van dit voorstel. Krimpen aan den IJssel moet meebeslissen. Je moet in overleg treden. Dit is een zeer slecht begin van de lobby.”

Ook Cees van der Graaf (PvdA), Kees Larooy (CDA), Ad Struijs (Pro Krimpenerwaard) en Saskia van Rooy (Dierbaar Krimpenerwaard) lieten kritische geluiden horen. Een dergelijke ingreep in het vredige groen is in hun ogen ‘een brug te ver’. Er zijn reeds handtekeningenacties gestart en oproepen geplaatst om de inwoners er bij te betrekken.

Toekomst
“Inwoners horen hier een stem in te krijgen. Het gaat tenslotte over hun toekomst”, klonk het opvallend eensluidend. Willem Schoof (VGKB) en Anthony Tom (ChristenUnie) gaven namens de coalitiepartijen tegengas. Volgens Schoof wordt de balans tussen woningbouw en natuur niet verstoord. “Het grootste deel van de polder blijft groen. We moeten ook denken aan onze jongeren, die in deze waard willen blijven wonen en nauwelijks kans hebben op huisvestiging.”

Tom repte van een ‘pre-verkenning’. “Er staat nog niets vast over aantallen woningen. Het inbrengen van een zoekgebied versterkt intussen wel de gemeentelijke lobby.”

Boere benadrukte dat nogmaals om de raad straks aan haar kant te krijgen. “Dit gebied heeft weinig dynamiek. In zestig jaar tijd is er één weg aangelegd en één brug gebouwd. Om diverse functies in deze krimpregio te ontwikkelen, moeten we nu de infrastructuur en verstedelijkingsopgave invullen voor de lange termijn. Het is een doorkijk naar 2040 en daarom doe ik er een schepje bovenop. Als we dit niet doorzetten wordt op 28 november een besluit net met ons, maar over ons genomen.”

Pieter van der Laan/Het Kontakt.

Dit vind je misschien ook leuk...

3 reacties

 1. Kevin Vermeulen zegt:

  De argumentatie van de wethouder lijkt me juist in die zin dat de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard alleen verbeterd kan worden met hulp van externe financiering. Die externe financiering komt er alleen indien er voor de externe financierders ook een win in het verschiet ligt.

  Die win lijkt me inderdaad te liggen in de bouw van extra woningen om zodoende (een deel van) de druk op de woningmarkt in het stedelijk gebied te verlichten. De vraag is echter waarom er voor gekozen wordt voor een doorkijk waar al deze woningen op 1 plek worden voorzien, die voornamelijk lijkt te zijn georiënteerd op de gemeente Rotterdam. Waarom wordt er geen achterdeur in het bid gebouwd die de mogelijkheid open houdt om deze woningen verspreid over de gehele Krimpenerwaard te bouwen? Indien de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard wordt verbeterd door een extra oeververbinding wordt de reistijd richting de gehele Krimpenerwaard immers verbeterd?

  De voordelen van gespreide bouw in de kernen zijn legio en kunnen een impuls zijn om de leegloop en vergrijzing van de Krimpenerwaard en de verschraling van de voorzieningen in de huidige kernen een halt toe te roepen of zelfs om te buigen. Door per kern woningen toe te voegen kunnen we ervoor zorgen dat:
  – er betaalbare woningen komen voor (lokale) starters op de woningmarkt (of huurmarkt) waardoor jongeren de kans krijgen om in de Krimpenerwaard te blijven of komen wonen.
  – extra woningen zorgen voor een aanwas van nieuwe inwoners, waarbij het verstandig zou zijn om in te spelen op de wensen die m.n. jonge gezinnen aan een nieuwe woon- en leefomgeving stellen.
  – de verschraling van de voorzieningen een halt toe wordt geroepen. Door een groei in inwoners ontstaat een extra economische impuls die de winstgevendheid van bestaande bedrijven vergroot en wellicht zelfs kans biedt aan nieuwe ondernemers om extra (winkel-)aanbod te scheppen. Hoe groter het lokale aanbod hoe groter ook de kans dat inwoners meer lokaal blijven of gaan winkelen.
  – door extra lokale economische impuls neemt daarmee ook de lokale werkgelegenheid toe, wat m.n. voor startende werkenden een reden wegneemt om te vertrekken. Daarnaast zorgt dit voor een ontlasting van de uitgaande wegen, er is minder noodzaak tot forenzen.
  – door groei in inwoners kunnen de huidige ov-verbindingen rendabeler worden geëxploiteerd. Wellicht biedt dat ook kans voor de OV-aanbieders om de frequentie van de OV-verbindingen (m.n. in de spitsuren) te verhogen zodat het OV een aantrekkelijker alternatief kan worden voor forenzen, wat een verlichting van de filedruk kan zorgen.
  – een groei in inwoners kan zorgen voor een impuls voor lokale (sport-)verenigingen, meer leden betekent ook weer meer toekomst voor de verenigingen.

  Kortom, het idee lijkt me prima. Waarbij ik er van uit ga dat er een degelijk onderbouwde en zorgvuldig afgewogen visie ligt ten aanzien van de gekozen extra oeververbinding. Voor maximale benutting van de kans die het bouwen van nieuwe woningen biedt voor het leefbaar houden van de Krimpenerwaard zou in het bid nadrukkelijk de mogelijkheid open moeten worden gehouden om de toegezegde nieuwe woningen evenwichtig over de gehele Krimpenerwaard te verdelen. Deze verdeling zou moeten worden worden bepaald in overleg met de gemeenteraad, ondernemers en inwoners van de Krimpenerwaard alsmede de ons omringende gemeenten.

 2. ahroest zegt:

  Hiertegen in te brengen zijn:
  -welk (klein) gedeelte van de nieuw te bouwen woningen is bedoeld voor jongeren uit de Krimpenerwaard zelf en hoeveel zijn er voor externe bewoners. Zitten de bewoners van de Krimpenerwaard wel te wachten op die stadse mentaliteit?
  -welk gedeelte is er bestemd voor (voor de gemeente dure) sociale woningbouw voor bv ouderen
  Ik vrees dat dit gezien de door u aangegeven woonwensen gekoppeld aan de reeds sterk verhogende prijs van de woningen teneinde aan de klimaatdoelen te voldoen betekent dat deze groep het financieel wel vergeten kan.
  -de uitbreiding van het aantal inwoners die niet vanuit de Krimpenerwaard komen zal nauwelijks leiden tot een verhoging van de omzet van lokale winkeliers aangezien deze mensen, welke grotendeels vanuit de stad naar de Krimpenerwaard trekken om groen te kunnen wonen, weer naar de stad zullen trekken voor hun aankopen, horeca etc.
  Bedrijven zullen alleen naar de Krimpenerwaard komen als ze in de gelegenheid zijn om de produkten op een zo goedkoop mogelijke manier kunnen vervoeren naar het buitenland of de grote industrie gebieden.
  Voor de Krimpenerwaard gaat dit betekenen dat de geplande brugverbinding een alternatief op moet leveren voor de Brieneroordbrug met doorgaande verbindingen naar Utrecht, Gouda, etc.
  Om dit project efficient te houden dient deze brug dan ook minimaal 4 (maar liever 6) rijstroken te hebben die massaal verkeer richting Krimpenerwaard zullen geven (bv voor de as Breda, Dordrecht, Rotterdam naar Uitrecht, Arnhem etc
  Dit betekent dus een 4 baans weg vanuit Krimpen naar Utrecht door de meest venige en dus zachte polderbodem met een daaraan gekoppeld gigantisch prijskaartje.
  -Het forenzen verkeer wordt door het feit dat de mensen die daar komen wonen allemaal al werk hebben BUITEN de Krimpenerwaard niet verminderen maar gigantisch toenemen. Dat is immers toch juist de reden om de brug richting Krimpenerwaard aan te leggen!
  -het openbaar verkeer zal richting de stad wellicht verbeteren aangezien de drukte wordt weggetrokken van de Krimpense overgang. Echter de overlast op de wegen binnen de Krimpenerwaard zal enorm toenemen (vooral door transitie verkeer) met toename van de luchtverontreiniging en verslechtering van het leefklimaat van de huidige bewoners.
  Ik zou er dan ook voor willen pleiten om EERST de bewoners van de Krimpenerwaard een aantal scenarios voor te leggen met de daaraan verbonden voor- en nadelen en daarover dan een stemming te laten doen (bv tegelijkertijd met de volgend jaar te houden verkiezingen)
  Het gaat natuurlijk niet aan om dit soort GROTE besluiten ZONDER overleg van de inwoners door de strot te dwingen van de bewoners met het argument dat de MIRT dit noodzaakt.
  Dan had men deze plannen veel eerder bekend moeten maken!
  Uiteraard zal er een oplossing moeten worden gevonden voor de groeiende problemen richting Rotterdam.
  Mijn inziens ligt dit NIET in het verleggen van de overlast verzorgende verkeersstromen richting Krimpenerwaard maar in het verder ontmoedigen van het autoverkeer wat ook in lijn is met de klimaateisen.
  Overigens lost de extra brug daar dus niets meer in op aangezien de bevolking van de steden al massaal afdwingt dat auto’s hun steden niet meer in komen.

 3. R. Terlouw zegt:

  Te verwachten met een dominante rol van gemeente belang Krimpenerwaard. partij heeft al vanaf het begin in de gemeente Vlist een sterke focus op de bebouwdekom. Buitengebied ( 90%) van onze gemeente is helaas stiefkind. Check het verkiezingsprogramma er op.

error: Content is beschermd. Neem contact met ons op indien u gebruik wilt maken van onze content.